Verksamhetspolicy

MILJÖPOLICY

Göstas Truckuthyrning AB ser det som en självklarhet att på bästa sätt tillvarata miljöintressen både vad gäller arbetsmiljö och yttre miljö. 

Detta sker genom att vi bedriver ett målmedvetet  och  systematiskt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar. Vi skall uppfylla de krav som ställs av våra kunder, miljölagstiftning och andra intressenter. 

Vårt produktsortiment skall kännetecknas av hög standard och genom att successivt utvecklas för att uppfylla allt högre krav på miljöprestanda. 

Vår verksamhet kännetecknas genomgående av hög miljömedvetenhet och kompetens. Det personliga ansvaret hos alla medarbetare upprätthålls genom ständig utveckling inom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

KVALITETSPOLICY

Göstas Truckuthyrning skall för sina kunder erbjuda en funktionsduglig och flexibel maskinpark och vårt arbete skall kännetecknas av en vilja till ständig förbättring.

Våra styrkor är

 • Välutbildade och kompetenta truckförare
 • Serviceinriktad personal
 • Stor punktlighet
 • Hög flexibilitet i maskinvara och uppdragsutförande
 • Egen serviceorganisation och anpassad maskinpark för hög driftsäkerhet
 • Försäljning av nya och begagnade maskiner med kända varumärken

Vi åtager oss att följa våra kunders krav och övriga krav som ställs på oss

port, ship, boat-6910972.jpg

”RIKTIGA MÄN LUKTAR DIESEL ”
Så sa vi förr här på Göstas Truckuthyrning i Göteborg. Det var då det. Nu vet vi bättre.
Numera drivs alla Göstas dieselfordon alltid med vitoljan HVO. Drivmedlet som görs av spill- och fackelgaser som annars skulle gått till spillo. En åtgärd vi beslutat att genomföra för att följa vår miljöpolicy samt bemöta de allt hårdare kraven från myndigheterna och våra kunder.

FÖRDELAR:

 • Betydligt lägre utsläpp.
 • Hälsobesvären minskar kraftigt eller försvinner helt.
 • Gifterna, de s.k. oreglerade emissionerna minskar med 30-90% jämfört med MK1 dieselolja.
 • Kväveoxider minskar med 5-25%.
 • Kvävedioxider minskar med upp till 50%.
 • Ej giftigt för vattenlevande organismer.
031-50 01 05