ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

Dessa allmänna hyresvillkor, version 2019:1 (”Allmänna Hyresvillkor”) är tillämpliga vid uthyrning av truckar och övrig utrustning från Göstas Truckuthyrning AB (org. nr. 556357-6155) eller något avdess vid var tid närstående bolag (”Uthyraren”). Partsom hyr eller disponerar truck från Uthyrarenbenämns ”Hyrestagaren”. Uthyraren och Hyrestagaren benämns också vardera som en ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

1. HYRESOBJEKTET

1.1 Med ”Hyresobjektet” avses den truck eller den utrustning som Hyrestagaren hyr eller disponerar från Uthyraren samt därmed tillhörig utrustning.

1.2 Hyresobjektet utlämnas i gott, driftdugligt skick.

1.3 Anmärkningar mot Hyresobjektet ska, för att kunna göras gällande mot Uthyraren, snarast anmälas skriftligen till Uthyraren, dock senast två (2) arbetsdagar efter att risken för Hyresobjektet övergått på Hyrestagarens i enlighet med punkt 6.1.

2. HYRESTID OCH UPPSÄGNING

2.1 Hyrestiden löper från och med den dag som avtalats eller den tidigare tidpunkt då risken övergått på Hyrestagaren enligt punkten 6.1.

2.2 Hyrestiden löper till och med den dag som avtalats eller den senare tidpunkt då risken övergått tillbaka till Uthyraren enligt punkten 6.1.

2.3 För det fall att inget annat avtalats kan vardera Part säga upp avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) dag. Hyrestagaren kan dock inte säga upp avtalet under den period som Hyresobjektet är på reparation och hyra utgår enligt punkten 4.4

3. UTLÄMNANDE OCH RETUR

3.1 Såvida inte annat avtalats anses Hyresobjektet utlämnat när det ställs till Hyrestagarens förfogande på Uthyrarens uppställningsplats. Hyrestagaren står kostnad och risk för transport från Uthyrarens uppställningsplats till Hyrestagarens arbetsplats, samt för returtransport. Såvida inte annat avtalats bokar Uthyraren transport, men Hyrestagaren står risk och kostnad.

3.2 Hyresobjektet anses returnerat när det avlämnats på Uthyrarens uppställningsplats och Uthyraren underrättats skriftligen om återlämnandet.

3.3 Hyresobjektet ska ha returnerats till Uthyrarens uppställningsplats senast kl. 08.00 dagen efter Hyrestiden löper ut enligt punkten 2.2 eller 2.3. För returer som sker senare än kl. 08.00 debiteras ytterligare en dags hyra.

3.4 Hyresobjektet ska returneras väl rengjort och i gott skick. Om Hyrestagaren inte återlämnat Hyresobjektet i väl rengjort eller i gott skick äger Uthyraren rätt att debitera kostnad för rengöring enligt gällande prislista.

4. HYRESKOSTNAD OCH BETALNING

4.1 Hyra utgår med dagshyra för varje dag som inte är arbetsfri lördag eller allmän helgdag i Sverige (dvs. även under semesterperioder och andra motsvarande ledigheter). Hyresobjektet får inte användas lördag, söndag eller helgdag utan skriftligt meddelande till Uthyraren i förväg.

4.2 Dagshyran omfattar hyra för Hyresobjektet samt övrig utrustning. Dagshyra anges exklusive mervärdesskatt.

4.3 Dagshyran utgör hyreskostnaden per arbetsskift om 8 timmar såvida annat inte avtalats. Önskar Hyrestagaren använda utrustningen mer än ett skift per dygn är han skyldig att skriftligen underrätta Uthyraren om detta i förväg.

4.4 Dagshyra utgår för minst ett skift per dygn (minimihyra) oavsett om Hyresobjektet används eller inte. För två skift debiteras Hyrestagaren 1,75 x avtalad dagshyra. För tre skift debiteras Hyrestagaren 2 x avtalad dagshyra. För tid då Hyresobjektet är under reparation till följd av skada för vilken Hyrestagaren ansvarar enligt punkten 6.2 debiteras minimihyra till dess att Hyresobjektet kan hyras ut igen.

4.5 I dagshyran ingår service och underhåll av normalt slitage, standarddäck, samt obligatoriska besiktningar och trafikförsäkring för fordon. Hyrestagaren ska bekosta drivmedel, motorolja, frostskyddande kylarvätska, destillerat vatten och elektrisk laddning av batterier under hyrestiden samt förbrukningsartiklar såsom glödlampor och standardsäkringar. Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för exempelvis montering, demontering, transporter och utökat besiktningsbehov.

4.6 Hyreskostnaden faktureras månadsvis i efterskott. Fakturabeloppet ska vara Uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Påminnelseavgift om 60 kronor och dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) debiteras vid försenad betalning. Faktureringsavgift 40 kronor debiteras för fakturor som skickas med portoförsett brev. För fakturor via e-post eller elektroniska fakturor utgår ingen faktureringsavgift.

5. ANVÄNDNING OCH VÅRD AV HYRESOBJEKTET

5.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Det åligger Hyrestagaren att se till att Hyresobjektet används på ett normalt aktsamt sätt och att förare har erforderlig utbildning för att följa gällande lagar, föreskrifter och arbetsmiljöregler. Endast van och fackkunnig maskinpersonal får användas för Hyresobjektets skötsel.

5.2 Hyresobjektet får endast användas och förvaras på angiven arbetsplats. Hyresobjektet får inte utan skriftligt tillstånd i förväg från Uthyraren flyttas till annan arbetsplats än den angivna.

5.3 Hyrestagaren ska göra en daglig översyn av Hyresobjektet som minst ska innefatta kontroll av däck, motorolja, kylvatten, frostvätska, batterivatten, bromsolja och liknande vätskor samt att något läckage inte föreligger.

5.4 Hyrestagaren är skyldig att såväl före, under som efter hyresperioden, se till att Hyresobjektet förvaras säkert och väl skyddat för stöld, skyddat från yttre åverkan, från väder och vind samt att skyddad uppställningsplats utnyttjas då Hyresobjektet inte används.

5.5 Hyrestagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Uthyraren om fel eller skador på Hyresobjektet för beslut om hur Hyresobjektet ska repareras. Vid stöld ska Hyrestagaren omedelbart göra polisanmälan och skriftligen underrätta Uthyraren. Hyrestagaren får under inga omständigheter utföra eller låta utföra modifieringar eller reparationer av Hyresobjektet.

5.6 Hyrestagaren förbinder sig att hålla Hyresobjektet tillgängligt för Uthyraren under kontorstid för besiktning, reparation och service.

6. ANSVAR

6.1 Risken för skada på eller förlust av Hyresobjektet övergår på Hyrestagaren när Hyresobjektet överlämnats till Hyrestagaren eller till transportör enligt punkten 3.1 (oavsett vem som bokat transport och vem som är part till avtalet med transportören) och består fram till dess att Hyresobjektet returnerats enligt punkten 3.2. Risk för skada på eller förlust av Hyresobjektet under transport är alltid Hyrestagarens, oavsett om Uthyraren bokat transporten.

6.2 Uthyraren ansvarar under Hyrestiden för reparationskostnader och skador till följd av normalt slitage. Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för alla andra skador samt för förlust av Hyresobjektet, oavsett hur skadan eller förlusten uppstått.

6.3 Hyrestagaren är ansvarig att ersätta återanskaffningsvärdet, utan avdrag för ålder eller bruk förutom vid slitage på däck. Reparationer som Uthyraren själv utför görs enligt gällande prislista. För reparationer och inköp av delar hos tredje part äger Uthyraren göra ett påslag på debiterade kostnader om 10 % som kompensation för Uthyrarens administration vid skadehantering.

6.4 Uthyraren ansvarar för kostnader som täcks av Uthyraren tecknade försäkringar enligt punkten 7.1. Hyrestagaren åtar sig att ersätta Uthyraren för självrisk och övriga kostnader som uppkommit med anledning av försäkringsfall som omfattas av sagda försäkringar. Denna punkt 6.4 utgör ingen garanti från Uthyraren att teckna försäkring och utgör ingen garanti för att försäkringsersättning i slutändan kan komma att betalas ut.

6.5 Hyrestagaren ansvarar under Hyrestiden för samtliga skador som orsakas tredje man, oavsett skadeorsak. Hyrestagaren ska hålla Uthyraren skadeslös för eventuella tredjemanskrav om sådant krav riktas mot Uthyraren från tredje man.

6.6 Uthyraren ansvarar för direkta skador som Hyrestagaren åsamkats som uteslutande beror på Uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar under inga omständigheter för indirekta eller konsekvensskador, såsom utebliven handelsvinst, förlorade intäkter av något slag, förutom i de fall där Uthyraren agerat uppsåtligen. Uthyrarens skadeståndsansvar oavsett orsak är begränsat till det lägsta av den hyra som debiterats för det aktuella Hyresobjektet under hyresperioden och ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

7. FÖRSÄKRING

7.1 Uthyraren åtar sig under Hyrestiden att på egen bekostnad teckna brand- och stöldförsäkring, respektive trafikförsäkring på sedvanliga försäkringsvillkor för Hyresobjektet.

7.2 Uthyraren kan teckna vagnskadeförsäkring om Parterna skriftligen avtalat om detta i samband med att avtalet ingås.

7.3 Skada ska omedelbart anmälas till Uthyraren tillsammans med fotodokumentation och skriftlig skaderapport samt den övriga dokumentation som Uthyraren eller dess försäkringsgivare efterfrågar. Vid ofullständig dokumentation av skador ansvarar Hyrestagaren för att tillfullo ersätta Uthyraren för samtliga kostnader som uppstår som en konsekvens därav, såsom skadestånd till tredje man, reparationskostnader, utebliven hyresintäkt under reparationstiden och administrationskostnader. Om försäkringsersättning utgår enligt 7.1 eller 7.2 svarar Hyrestagaren för självrisk om 40 % av ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som betalas av Hyrestagaren vid anmodan från Uthyraren.

7.4 Hyrestagaren ska senast vid hyrestidens början teckna och bibehålla under hela hyresperioden en ansvarsförsäkring som täcker Hyrestagarens ansvar mot Uthyraren enligt avtalet samt ansvar mot tredje man. Ansvarsbelopp och villkor ska vara förbehållet Uthyrarens samtycke. Hyrestagaren ska omedelbart vid anmodan förse Uthyraren med en kopia på försäkringsbrev och villkor för sådant godkännande.

8. UTHYRNING TILL TREDJE MAN M.M.

8.1 Hyrestagaren får inte utan skriftligt medgivande i förväg från Uthyraren låna ut, hyra ut eller överlåta Hyresobjektet eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

9. HÄVNING

9.1 Part får när som helst under hyresperioden omedelbart häva avtalet om den andra Parten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre (3) arbetsdagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om rättelse enligt den icke avtalsbrytande Parten inte är möjlig kan Parten häva avtalet direkt.

9.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner eller varaktig strejk, blockad eller lock-out som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som Parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive Part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

9.3 Om Hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

10. TVIST

10.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal.

10.2 Tvist mellan Parterna ska hänvisas till allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

 

 

Göstas-Allmänna-HyresvillkorLadda ner

031-50 01 05