Rental/Leasing

Göstas erbjuder ett rentalupplägg på längre tid, minimum 3 år.

Med ett rentalavtal kan du underlätta budgetering av  materialhanteringskostnader och minska ditt behov av att binda kapital samt säkerställa en väl fungerande funktion.

Göstas kan även köpa din truckpark för ditt nyttjande mot en bestämd månadskostnad.

I månadskostnaden ingår hyra av truck, reparationer som orsakats av normalt slitage, regelbunden service och underhåll som utförs av kompetenta reparatörer och garanterad snabb inställelse.
Trafikförsäkring ingår i månadskostnaden men vid eventuell skada erläggs självrisken av dig.

Om behov av ytterligare utrustning tillkommer under hyrestiden fördelas den uppkomna kostnaden under resterande hyrestid.

Leasing

Göstas finansierar trucken och debiterar en månadskostnad. Efter avtalstidens slut finns möjligheten att köpa trucken till ett avtalat restvärde.

Trafikförsäkring ingår i månadskostnaden. Vid eventuell skada erläggs självrisken av dig.

I månadskostnaden ingår inte reparationer, service eller underhåll av trucken. Göstas erbjuder möjligheten att teckna ett separat serviceavtal med oss för att försäkra sig om kompetent service och snabb betjäning.

031-50 01 05